foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Tuyết Nhung. PGS. TS. Phạm Thị Thu Yến (người hướng dẫn khoa học)

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014. Mô tả: 120Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 390.0959787 Nh513. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn:

Trên cơ sở tiếp thu các nghiên cứu mang tính chất lý luận và thực tiễn về Phum, sóc Khmer Nam Bộ nói chung, luận văn đi sâu khảo sát, nghiên cứu một trường hợp cụ thể đó là khảo sát những giá trị văn hóa truyền thống và những biến đổi văn hóa ở xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long - một xã có đông dân tộc Khmer sinh sống với mục đích:

- Khảo sát thực trạng đời sống văn hóa của bà con Khmer, nghiên cứu những yếu tố văn hóa truyền thống được bảo lưu và những biến đổi.

- Phân tích, cắt nghĩa nguyên nhân, đánh giá những mặt tích cực và hạn chế của những biến đổi trong đời sống văn hóa của bà con.

- Trên cơ sở đó góp phần:

+ Phát huy các giá trị văn hóa tích cực của đồng bào Khmer trong tổ chức xã hội, phong tục, tập quán trên cơ sở giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Khmer, có thể đề xuất hạn chế những mặt còn bảo thủ trong đời sống.

+ Tìm hiểu những nhân tố mới mang giá trị tích cực trong giao lưu, tiếp biến với văn hóa đương đại.

+ Đề xuất một vài giải pháp xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới ở xã Loan Mỹ...

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn