foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Thạch Chanh Đa. TS. Nguyễn Thị Huệ (người hướng dẫn khoa học)

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014. Mô tả: 167Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 792.5095977 Đ100. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn:

Như đã nói, từ xưa đến nay người Khmer Nam Bộ được biết đến như là một dân tộc với nhiều lễ hội, phong tục độc đáo. Thực tế này cộng với cơ sở từ lịch sử vấn đề đã nêu, đề tài Sự phản ánh phong tục cưới hỏi trong tục ngữ, ca dao - dân ca của người Khmer Nam Bộ được thực hiện nhằm mục đích hệ thống lại các câu tục ngữ, ca dao - dân ca thường được sử dụng trong mục đích cưới hỏi. Trên nền tảng đó, chúng tôi đi vào phân tích để tìm hiểu nét đặc trưng cũng như giá trị đặc sắc của nó trong thực tiễn và trong kho tàng văn hóa Việt Nam nói chúng và văn hóa Khmer Nam Bộ nói riêng.

Để đạt được mục đích đó, luận văn cần thực hiện một số nhiệm vụ cơ bản như sau: - Tập hợp các tài liệu về tục ngữ, ca dao - dân ca liên quan đến phong tục cưới hỏi của người Khmer đã được công bố từ trước đến nay. Song song đó phải tiến hành sưu tầm và điền dã ở một số địa phương có người Khmer đang sinh sống, nhằm hệ thống lại nguồn tục ngữ, ca dao - dân ca cưới hỏi đang tồn tại.

- Từ các nguồn tài liệu có được, tiến hành phân tích nhằm rút ra được đặc trưng của phong tục cưới hỏi của người Khmer Nam bộ trong suốt quá trình vận động và phát triển.

- Phân tích nét đặc sắc, độc đáo của các câu tục ngữ, ca dao - dân ca Khmer trong phong tục cưới hỏi.

- Từ việc nghiên cứu đề tài, cung cấp những nhận định chung về vấn đề bảo tồn và phát huy vốn văn hóa đậm đà bản sắc của đồng bào Khmer Nam bộ.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn