foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Võ Hải Minh. PGS. TS. Phan Thị Thu Hiền (người hướng dẫn khoa học)

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014. Mô tả: 129Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 394.10959787/ M312 . Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

Từ cơ sở lịch sử vấn đề, đề tài “ Văn hóa ẩm thực của người Khmer Nam Bộ” có mục đích sẽ hệ thống hóa nguồn văn hóa ẩm thực mang tính phổ quát của người Khmer nói chung và xác định những giá trị văn hóa đã trở thành quy luật nội tại thúc đẩy sự vận động và phát triển của đề tài, trong hiện thực, cụ thể, sinh động, mang tính đặc thù [trường hợp ở tỉnh Vĩnh Long]. Qua đó, góp phần làm rõ tính tất yếu của quá trình giao lưu văn hóa cũng như nét đặc trưng còn giữ lại, không thể hòa lẫn, vì “Văn hóa là thẻ căn cước” của từng tộc người.

Do vậy, luận văn này phải đạt ba nhiệm vụ cơ bản:

Một là, tổng hợp các nguồn có liên quan đến văn hóa ẩm thực của người Khmer hiện đã được nghiên cứu bằng văn bản, sách, báo... Bên cạnh đó, việc tiến hành điền dã, sưu tầm từ thực tế ở một số địa phương cũng là điều bắt buộc để có cơ sở đối chiếu, so sánh.

Hai là, tiến hành phân tích, đánh giá toàn bộ tư liệu có được để tìm ra đặc điểm cơ bản nhất của văn hóa ẩm thực Khmer Nam Bộ cũng như những nét độc đáo của nó đặt trong bối cảnh văn hóa và môi trường sống.

Ba là, khảo sát trong đời sống thực tiễn để tìm hiểu tác động qua lại giữa nó với với hoạt động tinh thần của người Khmer Nam Bộ nói chung và người Khmer Vĩnh Long nói riêng. Từ đó, có thể hiểu thêm những tương đồng, dị biệt, những biến đổi trong đời sống hiện tại của văn hóa ẩm thực của người Khmer trong hệ thống văn hóa Khmer.

Như vậy, có thể nói mục tiêu của luận văn hướng tới không chỉ là biểu hiện về hình thức của đề tài mà còn tập trung chú ý đời sống đích thực của văn hóa ẩm thực của người Khmer trong lĩnh vực hoạt động tinh thần của người Khmer Nam Bộ nói chung và người Khmer Vĩnh Long nói riêng. Để có phương hướng góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt nam, trong giai đoạn hội nhập hiện nay.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn