foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Danh Văn Nhỏ. PGS. TS. Phạm Thị Thu Yến (người hướng dẫn khoa học)

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014. Mô tả: 228Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 306.4095977. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

Mục đích của đề tài là khảo sát, nghiên cứu một cách hệ thống, toàn diện chức năng, vai trò quan trọng của Kru Achar Khmer Nam Bộ trong đời sống sinh hoạt Phum Sróc.

Kết quả nghiên cứu về một loại hình trí thức Khmer là các Kru Achar sẽ làm rõ hơn bản sắc, đặc trưng văn hóa dân tộc Khmer nói riêng và bản sắc văn hóa Việt Nam nói chung, phù hợp với tinh thần nghị quyết 5 khóa VIII của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam đồng thời đáp ứng thiết thực nhu cầu cuộc sống nhân dân Khmer Nam Bộ.

Để thực hiện mục đích trên, luận văn đề ra các nhiệm vụ sau:

Luận văn miêu thuật, nhận diện vai trò của Kru Achar trong đời sống văn hóa người Khmer Nam Bộ.

Phân tích những biến đổi từ truyền thống đến thực trạng hiện nay, trong việc Achar hướng dẫn đồng bào người Khmer Nam Bộ ứng xử trong sinh hoạt nghi lễ vòng đời người ở gia đình và lễ hội cộng đồng.

Đề xuất một số định hướng giải pháp để kế thừa và phát huy vị trí vai trò Kru Achar trong đời sống văn hóa - xã hội của người Khmer Nam bộ.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn