foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Hồ Văn Minh. PGS. TS. Phan An (người hướng dẫn khoa học)

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014. Mô tả: 153Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 392.50959787 M312. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn:

Nghiên cứu lễ cưới của người Khmer tỉnh Vĩnh Long là để tìm hiểu những phong tục hôn nhân, chức năng, các bước trong nghi lễ truyền thống của người Khmer và đặc trưng văn hóa. Đồng thời, tìm hiểu thêm về những biến đổi trong lễ cưới do chịu sự tác động của kinh tế - xã hội và giao lưu văn hóa của các tộc người cùng định cư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Qua nghiên cứu lễ cưới sẽ góp phần làm sáng tỏ thêm về bản sắc văn hóa chung và riêng của người Khmer ở Vĩnh Long so với tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng.

Từ thực tiễn nghiên cứu về lễ cưới của người Khmer Vĩnh Long khả dĩ tìm ra giải pháp để tham mưu với ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ở địa phương, nhằm tìm ra những giải pháp bảo tồn và phát huy có hiệu quả loại hình văn hóa phi vật thể của tộc người Khmer đã định cư nơi đây trong một khoảng thời gian khá lâu.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn