foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lưu Thị Sóc Kha. TS. Võ Công Nguyện (người hướng dẫn khoa học)

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014. Mô tả: 112Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 305.895932 kh100. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục đích, đối tượng, phạm vi nghiên cứu của luận văn:

Phân tích, đánh giá vai trò, chức năng của chùa Phật giáo Nam tông trong đời sống văn hoá và xã hội của người Khmer ở Kiên Giang, làm cơ sở khoa học cho việc đề xuất một số giải pháp và kiến nghị cho việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá và xã hội của chùa Phật giáo Nam tông trong cộng đồng người Khmer ở Kiên Giang.

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là vai trò, chức năng của chùa Phật giáo Nam tông và xem xét vai trò, chức năng của chùa Phật giáo Nam tông trong đời sống văn hóa và xã hội của người Khmer.

Phạm vi nghiên cứu của đề tài được giới hạn, về không gian, trong phạm vi địa giới hành chính của tỉnh Kiên Giang

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn