Tác giả: Thạch Ngọc Dũng; PGS. TS. Phan An (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 70Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 306.60959786/ D513. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài nghiên cứu vai trò của Phật giáo Nam tông trong đời sống tâm linh, văn hóa tinh thần của người Khmer ở Trà Vinh hiện nay. Trên cơ sở đó đưa ra những nhận xét, khuyến nghị, định hướng và phát huy vai trò của nhà sư và ngôi chùa đối với đời sống tinh thần của người Khmer ở Trà Vinh