foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Mai Thị Huệ. PGS. TS. Phan An (người hướng dẫn khoa học)

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014. Mô tả: 109Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 294.30959787 H507. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục tiêu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn:

Tìm hiểu về các lễ hội Phật giáo giúp tôi có cơ hội tiếp cận thực tế, kiểm tra lý thuyết và nâng cao sự am hiểu về những đặc trưng trong văn hóa của đồng bào Khmer nói chung và đồng bào Khmer tại tỉnh Trà Vinh nói riêng.

Việc đi sâu nghiên cứu đề tài nhằm làm rõ vai trò, giá trị của các lễ hội Phật giáo trong nền văn hóa của dân tộc Khmer. Thông qua đó cũng chỉ ra được những yếu tố văn hóa truyền thống còn được bảo lưu và những biến đổi trong quá trình cộng cư, giao lưu và tiếp biến văn hóa với các dân tộc. Đặc biệt là trong bối cảnh toàn cầu hóa, hiện đại hóa hiện nay.

Đối tượng nghiên cứu: các lễ hội Phật giáo của đồng bào Khmer Trà Vinh

Chủ thể nghiên cứu: người Khmer

Không gian: tại tỉnh Trà Vinh

Thời gian nghiên cứu: từ tháng 04 năm 2014 đến tháng 10 năm 2014

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn