foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Tuyết Loan. PGS. TS. Phan An (người hướng dẫn khoa học)

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014. Mô tả: 211Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 306.88082 L406. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn:

Xuất phát từ lý do khoa học và thực tiễn đã nêu trên, đề tài nhằm thực hiện 2 mục tiêu:

- Một là, làm rõ hình ảnh người phụ nữ Khmer trong đời sống gia đình qua truyện kể Khmer

- Hai là, làm rõ hình ảnh người phụ nữ Khmer trong đời sống xã hội qua truyện kể Khmer

- Ba là, trên cơ sở làm rõ hai mục tiêu trên, nghiên cứu đề xuất, khuyến nghị nhằm phát huy những nét đẹp văn hóa của phụ nữ Khmer trong quá khứ vào việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5, (khóa VIII) về “xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” và Nghị quyết Trung ương 9, (khóa XI) về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; nhất là trong công cuộc xây dựng nông thôn mới hiện nay.

- Nghiên cứu về người Khmer và truyện kể dân gian Khmer trong đời sống của người Khmer Nam Bộ.

- Nghiên cứu về hình ảnh, nét đẹp văn hóa của người phụ nữ được thể hiện qua truyện kể Khmer.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn