Tác giả: Võ Thị Huyền; PGS. TS. Phan An (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 84Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 392.10959786/ H527. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tập trung nghiên cứu các tập tục sinh đẻ truyền thống của người Khmer Trà Vinh, những biểu hiện của tập tục này. Qua đó, tìm hiểu sự biến đổi của tập tục sinh đẻ trong tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa và xã hội hiện nay. Nhận xét đánh giá tập tục sinh đẻ, qua nghiên cứu rút ra được những kinh nghiệm về tri thức dân gian, tri thức tộc người và để nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trong đời sống cộng đồng của người Khmer Trà Vinh hiện nay.