Tác giả: Hà Văn Hùng; PGS. TS. Phan An (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 108Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 398.0959795/ H513. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài này sẽ truy tìm nguồn gốc, thiết kế cơ bản, nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc và mục đích và ý nghĩa xây dựng của thánh đường của người Chăm Islam ở An Giang; làm rõ những giá trị văn hóa của thánh đường trong đời sống văn hóa của người Chăm Islam An Giang qua nghi lễ hoặc những khía cạnh khác cũng như giải mã các hiện tượng văn hóa có liên quan đến thánh đường trong đời sống cộng đồng Chăm Islam.