Tác giả: Huỳnh Hoàng Ba; PGS. TS. Phan An (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 92Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 390.09597/ B100. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Qua nhiều phương pháp nghiên cứu, luận văn hướng đến quá trình thực hiện các nghi lễ và tìm hiểu về các hoạt động của hệ thống nghĩa trang, nghĩa địa của cộng đồng người Hoa trên địa bàn thành phố Cần Thơ, làm sáng tỏ thêm một số vấn đề như: Hệ thống nghĩa trang người Hoa là nét sáng tạo văn hóa; Hệ thống nghĩa trang người Hoa của từng nhóm phương ngữ có nét đặc trưng riêng; Nghĩa trang người Hoa có sự biến đổi để thích nghi với vùng đất và con người Nam bộ; Hệ thống hóa các tư liệu liên quan đến hệ thống nghĩa trang, nghĩa địa và các nghi lễ trong nghĩa trang; Hệ thống lại kiến trúc của nghĩa trang người Hoa ở Cần Thơ; Khẳng định giá trị về lịch sử - văn hóa của hệ thống nghĩa trang người Hoa đối với đời sống văn hóa tinh thần, văn hóa tâm linh trong cộng đồng người Hoa ở Cần Thơ qua các nghi lễ liên quan đến nghĩa trang. Cung cấp cho giới nghiên cứu và những ai quan tâm đến dân tộc Hoa ở Cần Thơ một bức tranh toàn cảnh về đời sống cộng đồng người Hoa ở Cần Thơ; Cung cấp nguồn tài liệu hữu ích cho các nhà quản lý và nghiên cứu về dân tộc Hoa; Đề tài cho thấy một cách chính xác, khách quan về những thành tựu và hạn chế trong công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn thành phố. Từ những nghiên cứu trên, chúng tôi đề xuất một số giải pháp mang tính khả thi nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác dân tộc với hoạt động của cácnghĩa trang và công tác quản lý hệ thống nghĩa trang của các Ban Quản lý, Ban Quản trị trong các nghĩa trang, nghĩa địa của người Hoa ở Cần Thơ để hoạt động quản lý nghĩa trang có hiệu quả khoa học hơn. Từ đó, chúng tôi đưa ra các đề xuất giải pháp cho công tác gìn giữ, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của người Hoa ở Cần Thơ trong tình hình hiện nay