Tác giả: Trần Thị Kiều Yến; TS. Dương Thu Thủy (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 112Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 398.410959796/ Y603. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Luận văn khảo sát, phân tích hiện trạng một số di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh Cà Mau, để thấy những giá trị tiêu biểu của di tích được hình thành và tồn tại trên vùng đất này. Đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm phát huy giá trị tiêu biểu của các di tích lịch sử văn hóa ở địa phương, phục vụ cho công tác tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ hôm nay phát huy hơn nữa truyền thống cách mạng để ra sức thi đua, học tập xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương trong tình hình mới.