Tác giả: Thạch Thị Thu Hà; PGS. TS. Phạm Tiết Khánh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 78Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 306.420959786/ H100. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở phân tích, nhận diện thực trạng đời sống tinh thần của đội ngũ công nhân tại KCN Long Đức, tỉnh Trà Vinh, đề tài đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân KCN Long Đức nói riêng, đội ngũ công nhân tại các KCN tỉnh Trà Vinh nói chung trong bối cảnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế hiện nay của địa phương và cả nước.