Tác giả: Đặng Thị Thái Anh; PGS. TS. Phạm Tiết Khánh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 100Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 390.0959786/ A107. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu, tìm hiểu các khía cạnh, biểu hiện cụ thể vấn đề sinh hoạt văn hóa trong thời gian rỗi của học sinh trong Trường PT DTNT THPT tỉnh Trà Vinh thông qua các hoạt động sáng tạo, hoạt động rèn luyện kỹ năng, hoạt động vui chơi, giải trí và hoạt động vì phúc lợi cộng đồng để thấy được lối sống, tư duy, hưởng thụ, nhận thức, khả năng rèn luyện cũng như chất lượng giáo dục và đào tạo của trường đối với học sinh hiện nay. Ngoài ra, tác giả cho biết những thành tựu và các yếu tố tác động đến sinh hoạt văn hóa trong thời gian rỗi của học sinh trong Trường PT DTNT THPT tỉnh Trà Vinh. Dựa trên cơ sở đó, đưa ra những khuyến nghị và giải pháp được coi là hiệu quả đúng đắng có khả năng khắc phục những hạn chế, bất cập còn tồn tại trong sinh hoạt văn hóa của học sinh trong thời gian rỗi. Từ đó, để việc triển khai tổ chức các hoạt động sinh hoạt văn hóa trong học sinh phổ thông trong thời gian rỗi được hiệu quả hơn góp phần thúc đẩy việc hoàn thiện các quan niệm, khắc phục tâm sinh lí, hoàn thiện thể chất, tư tưởng, lối sống, nhận thức, tư duy và thái độ cho học sinh nhà trường được tốt nhất. Và đó còn là cơ sở cho việc cải thiện chất lượng giáo dục từ nhà trường, xã hội đối với các em học sinh. Ngoài ra, nó còn là cơ sở quan trọng giúp cho nhà trường có những kế hoạch, phương pháp tổ chức sinh hoạt văn hóa cho học sinh trong thời gian nhàn rỗi được phù hợp hơn nhằm nâng cao việc định hướng giáo dục thông qua văn hóa phù hợp hơn với nhu cầu thụ hưởng văn hóa và thỏa mãn văn hóa của học sinh. Nhưng đồng thời có thể nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, vừa thúc đẩy tính tích cực học tập của học sinh trong tương lai được tốt hơn.