foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Dương Minh Lâm; PGS. TS. Nguyễn Xuân Hương (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 85Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 394.260959786/ L120. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tác giả nghiên cứu vấn đề “Lễ hội dân gian với hoạt động du lịch ở tỉnh Trà Vinh” để nhận diện các giá trị văn hóa của một số lễ hội dân gian ở Trà Vinh trong thời gian qua, với tư cách các lễ hội đó là một dạng tài nguyên văn hóa, một loại hình du lịch văn hóa. Thông qua việc phân tích, đánh giá thuận lợi, khó khăn cũng như cơ hội, thách thức đối với việc gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa của lễ hội dân gian trong thời gian tới, tác giả đề xuất các khuyến nghị để bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá lễ hội dân gian, góp phần phát triển du lịch, trong đó có loại hình du lịch văn hóa ở tỉnh nhà.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn