Tác giả: Thạch Heng; PGS. TS. Phan An (người hướng dẫn).

 Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 90Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 393.0959786/ H204. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Luận văn đi sau tìm hiểu cách thức tổ chức tang lễ truyền thống của người Khmer Trà Vinh, từ đó làm rõ những giá trị văn hóa trong tang lễ để giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của người Khmer Trà Vinh. Thực trạng và những biến đổi trong tang lễ của người Khmer Trà Vinh. Từ đó, đưa ra những kiến nghị, giải pháp tích cực giúp gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp, những bản sắc văn hoá dân tộc và giải pháp xoá bỏ những hủ tục, khâu tổ chức rườm rà trong tang lễ.