Tác giả: Lê Văn Hữu, GS. TS. Lê Chí Quế (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 152Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 398.809597/ H566. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Hệ thống và làm rõ vai trò, đặc điểm, giá trị của dân ca Khmer trong đời sống văn hóa của mình. Qua đó, đề xuất một số phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp khả thi phù hợp với chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa ở Đồng bằng sông Cửu Long.