foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Sơn Nam.

Nhà xuất bản: Văn hóa. Năm xuất bản: 1992.

Mô tả: 219Tr. Khổ: 13 x 19cm.

Nội dung:

Chương 1: Những vấn đề cơ bản về nhà nước. Chương 2: Những vấn đề cơ bản về pháp luật. Chương 3: Văn bản quy phạm pháp luật. Chương 4: Quan hệ pháp luật. Chương 5: Thực hiện pháp luật - Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý. Chương 6: Pháp chế xã hội chủ nghĩa. Chương 7: Các ngành luật cơ bản trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm.

Register to read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Hêghen.

Người dịch: Phan Ngọc.

Nhà xuất bản: Văn học. Năm XB: 1999.

Mô tả: 831Tr.

Nội dung:

Phần thứ ba: Hệ thống các ngành nghệ thuật

Các nghệ thuật tạo hình:

I/ Kiến trúc

Chương 1: Kiến trúc độc lập hay tượng trưng. Chương 2: Kiến trúc cổ điển. Chương 3: Kiến trúc lãng mạn.

II/ Điêu khắc.

Chương 1: Nội dung của điêu khắc thực sự. Chương 2: Lý tưởng của điêu khắc. Chương 3: Các phương thức thể hiện khác nhau, các loại chất liệu khác nhau và các giai đoạn phát triển lịch sử của điêu khắc.

III/ Các nghệ thuật lãng mạn.

Chương 1: Hội họa. Chương 2: Âm nhạc. Chương 3: Các nghệ thuật lãng mạn.

Register to read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Hêghen.

Người dịch: Phan Ngọc.

Nhà xuất bản: Văn học. Năm XB: 1999.

Mô tả: 917Tr.

Nội dung:

Mỹ học của Hêghen (tóm tắt nội dung)

Dẫn luận:.

I/ Sự xác lập phạm vi và sự bảo vệ mỹ học. II/ Những phương thức nghiên cứu khoa học về cái đẹp và về sáng tác nghệ thuật. III/ Khái niệm cái đẹp ở trong nghệ thuật. IV/ Sự phân chia.

Phần thứ nhất: Ý niệm cái đẹp trong nghệ thuật hay lý tưởng.

Chương 1: Khái niệm cái đẹp nói chung. Chương 2: Cái đẹp trong tự nhiên. Chương 3: Cái đẹp trong nghệ thuật hay lý tưởng.

Phần thứ hai: Sự phát triển của lý tưởng ở trong những hình thức đặc thù của cái đẹp.

I/ Hình thức nghệ thuật tượng trưng

Lời mở đầu: Bàn về tượng trưng nói chung. Chương 1: Tính tượng trưng không có ý thức. Chương 2: Tính tượng trưng của cái trác tuyệt. Chương 3: Tính tượng trưng có ý thức của hình thức nghệ thuật có tác dụng so sánh.

II/ Hình thức cổ điển của nghệ thuật

Lời nói đầu: Bàn về tính chất cổ điển nói chung. Chương 1: Quá trình hình thành hình thức cổ điển. Chương 2: Lý tưởng của hình thức nghệ thuật cổ điển. Chương 3: Sự tan rã của hình thức nghệ thuật cổ điển.

III/ Hình thức lãng mạn của nghệ thuật.

Lời nói đầu: Bàn về tính lãng mạn nói chung. Chương 1: Lĩnh vực tôn giáo của nghệ thuật lãng mạn. Chương 2: Chế độ hiệp sĩ. Chương 3: Tính độc lập có tính hình thức của những điều đặc thù cá nhân.

Register to read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Denis Huisman.

Người dịch: Huyền Giang.

Nhà xuất bản: Thế giới. Năm XB: 1999.

Mô tả: 156Tr. Kích thước: 13x19cm.

Nội dung:

Phần I: Đại cương về logic

Chương 1: Về ngôn ngữ và logic. Chương 2: Khái niệm. Chương 3: Phán đoán. Chương 4: Logic mệnh đề. Chương 5: Logic vị từ. Chương 6: Logic tình thái. Chương 7: Logic đa trị và logic mờ. Chương 8: Logic thời gian. Chương 9: Những nguyên lý cơ bản của tư duy. Chương 10: Suy luận logic.

Phần II: Tiếng Việt

Chương 11: Suy luận ngôn ngữ. Chương 12: Logic và sắc thái ngôn ngữ. Chương 13: Logic các từ hư. Chương 14: Logic và sự nhận thức không gian. Chương 15: Những hiện tượng "phi logic" trong tiếng Việt. Chương 16: Phủ định và bác bỏ.

Register to read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Nguyễn Hữu Hiệp.

Nhà xuất bản: Văn hóa Thông tin. Năm XB: 2014.

Mô tả: 193Tr. Kích thước: 14,5x20,5cm. Số định danh: 390.09597 H307.

Nội dung:

I. Nói. II. Cười. III. Ghi nhận về cách nói, kiểu cười của người Nam Bộ. IV. Nhứt thiết phải giữ gìn sự trong sáng của ngôn ngữ Nam Bộ. V. Lời kết.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn