Tác giả: Nguyễn Thị Kiều Tiên; TS. Trần Văn Nam, TS. Phạm Tiết Khánh (người hướng dẫn khoa học).

Học viện Khoa học Xã hội. Năm: 2014.

Mô tả: 236Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 398.995932 T305 Vị trí: Phòng đọc.

Mục đích nghiên cứu của Luận án:

- Hệ thống hóa các đơn vị tục ngữ Khmer để làm cơ sở cho việc phân tích, xác định những đặc điểm cũng như những giá trị đặc trưng về nội dung và thi pháp của tục ngữ Khmer trong kho tàng VHDG Khmer nói riêng, văn hóa Khmer nói chung. Điều này sẽ góp phần làm rõ tính tất yếu của quá trình giao lưu văn hóa cũng như những nét đặc trưng, không thể hòa lẫn của tục ngữ Khmer trong bối cảnh Việt Nam.

- Nghiên cứu xác định những kiến thức về văn hóa, xã hội, tôn giáo,... của dân tộc Khmer từ nguồn kiến thức VHDG Khmer nói chung, tục ngữ Khmer nói riêng. Từ đó giúp mọi người thêm yêu quý, trân trọng và có ý thức giữ gìn, phát huy di sản, tinh hoa văn hóa của dân tộc Khmer.

- Giúp bản thân nói riêng, mọi người nói chung biết nhận xét, vận dụng và phổ biến tục ngữ Khmer trong cuộc sống hằng ngày, trong công tác,… một cách thường xuyên và hiệu quả hơn. .

Register to read more ...