foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Kim Thoa; ThS. Lê Văn Sao (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 73Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 393.0959786 / Th401. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở kế thừa những tài liệu khoa học nghiên cứu về âm nhạc dân gian của người Khmer đã được công bố trước đây, nghiên cứu “Vai trò của nhạc lễ trong đời sống tinh thần người Khmer Thành phố Trà Vinh” nhằm góp phần cung cấp những thông tin về hệ thống nhạc lễ trong nghi lễ vòng đời và trong các lễ hội truyền thống của người Khmer, bổ sung thêm tư liệu về âm nhạc dân gian Khmer giúp các sinh viên chuyên ngành văn hóa học, ngôn ngữ Khmer, văn hóa các dân tộc thiểu số có thêm những kiến thức về văn hóa Khmer. Trên cơ sở miêu thuật, diễn giải về việc thực hành nhạc lễ, chúng tôi căn cứ vào thực tiễn để làm nổi bật những giá trị và vai trò của nhạc lễ đối với đời sống tinh thần của cộng đồng người Khmer thành phố Trà Vinh. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức bảo tồn và phát huy các giá trị âm nhạc dân gian đối với cộng đồng người Khmer, tiêu biểu là hệ thống nhạc lễ. Đây vấn đề hết sức cần thiết nhằm góp thêm tư liệu để các cơ quan nhà nước quan tâm sâu sắc hơn đến việc bảo tồn các giá trị âm nhạc dân gian Khmer nói riêng và các giá trị văn hóa Khmer nói chung tại địa phương. Đảm bảo thực hiện tốt công cuộc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn