foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Thạch Thị Sa Thi; ThS. Thạch Thị Rọ Mu Ni (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 43Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 394.26959787/ Th300. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nêu lên bật diện mạo và ý nghĩa của lễ hội trong xã hội cổ truyền tại xã Trà Côn huyện Trà Ôn tỉnh Vĩnh Long. Làm nổi bật những đặc điểm mang tính đặc thù, phong cách riêng của một lễ hội truyền thống dân tộc, ngoài ra sẽ trình bày rõ ý nghĩa của lễ hội Chôl Chăm Thmây, tiến trình của lễ hội, chỉ ra những giá trị văn hóa, đồng thời đề ra một số giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị của lễ hội.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn