foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Thị Hồng Tươi; ThS. Lê Thúy An (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 57Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 393.0959786/ T558. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mô tả nghi thức hỏa thiêu của người Khmer tại xã Long Vĩnh để đồng bào Khmer nhận thức được những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình, góp phần vào bảo tồn và phát huy giá trị trong phong tục truyền thống. Việc nghiên cứu nghi lễ hỏa thiêu còn nhằm cung cấp những luận cứ khoa học về các giá trị trong phong tục truyền thống của người Khmer Long Vĩnh. Kết quả nghiên cứu của Khoa luận còn góp phần vào bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa trong đời sống của người Khmer Long Vĩnh trong bối cảnh hiện nay.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn