foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Sơn Thanh Nam; NCS. Sơn Cao Thắng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 54Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 294.3435/ N104. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu lịch sử hình thành ngôi chùa; Những hoạt động tiêu biểu trong đời sống tôn giáo, tâm linh, những thay đổi của nó qua thời gian. Đồng thời, đưa ra một số giải pháp nhằm phát huy những mặt tích cực và khắc phục những mặt hạn chế trong đời sống tinh thần của người Khmer ở xã Trung Thành ngày nay. Cung cấp nghiên cứu trường hợp về vai trò của ngôi chùa trong đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào Khmer vào bức tranh nghiên cứu trong ngành Văn hóa học. Cung cấp thêm nguồn tài liệu, lý luận về chùa Khmer, văn hóa chùa Khmer cho các nhà quản lý văn hóa.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn