Tác giả: Phạm Thị Trúc Mai, PGS. TS. Võ Trung Hùng (người hướng dẫn).

Đại học Đà Nẵng. Năm: 2016.

Mô tả: 106Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 378.00285 M103. Vị trí: Phòng đọc

Mục tiêu nghiên cứu:

- Nghiên cứu và xây dựng hệ chuyên gia ứng dụng trong lĩnh vực tư vấn tuyển sinh.

- Đối tượng nghiên cứu của đề tài là cơ sở lý thuyết về hệ chuyên gia, hoạt động TVTS, lý thuyết chọn nghề nghiệp, ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở PHP và một số bài báo, luận văn tốt nghiệp khóa trước.