Tác giả: Nguyễn Vũ Lực. TS. Nguyễn Tường Long (người hướng dẫn).

Đại học Bách Khoa TP. HCM. Năm: 2015.

Mô tả: 96Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 671 L552

Mục tiêu nghiên cứu: Tìm hiểu đặc trưng cơ học của kim loại trong bài toán biến dạng dẻo, bao gồm:

* Sự thay đổi cấu trúc ống kim loại mỏng khi tiến hành uốn.

* Ảnh hưởng của ma sát đến quá trình uốn.

* Ảnh hưởng của góc uốn, bán kính uốn, kích thước hình học và tính chất vật liệu uốn.

* Phương pháp giải bài toán biến dạng dẻo ống kim lọai thành mỏng bằng ANSYS/LSDYNA.

Register to read more ...