Tác giả: Phan Minh Tâm, PGS. TS. Mai Thị Hoàng Minh.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 88Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657/ T120. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định và do lường các nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn DVKT của các doanh nghiệp tại tỉnh Bến Tre. Đề xuất một số hàm ý quản trị và kiến nghị nhầm tối ưu nhất đến các nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn DVKT của các doanh nghiệp tại tỉnh Bến Tre.