Tác giả: Võ Thị Nhí; PGS. TS. Nguyễn Xuân Hưng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 88Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.45 / Nh300. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại VNPT Trà Vinh để nâng cao hiệu quả hoạt động tại đơn vị: Khảo sát thực trạng hoạt động HTKSNB tại VNPT Trà Vinh, đề xuất những giải pháp để hoàn thiện HTKSNB tại VNPT Trà Vinh.