Tác giả: Nguyễn Thị Ái Mỹ; TS. Lương Công Lý (người hướng dẫn).

Đại học Sư phạm Hà Nội. Năm: 2016.

Mô tả: 100Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 352.140959786 M600. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở phân tích thực trạng năng lực tổ chức thực tiễn của đội ngũ cán bộ chủ chốt ở tỉnh Trà Vinh và nguyên nhân của nó, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao NLTCTT cho đội ngũ cán bộ này trong giai đoạn hiện nay.

Register to read more ...