Tác giả: Hà Thị Mỹ Giàu; TS. Nguyễn Văn Tân (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 71Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.3/ Gi111. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chung của đề tài là phân tích phong cách lãnh đạo ảnh hưởng đến sự gắn kết với tổ chức của nhân viên các Ngân hàng TMCP trên địa bàn thành phố Trà Vinh. Từ đó đề xuất các hàm ý chính sách nhằm nâng cao sự gắn kết với tổ chức của nhân viên Ngân hàng TMCP trên địa bàn thành phố Trà Vinh trong thời gian tới.