Tác giả: Trần Thanh Sơn; PGS. TS. Bùi Văn Trịnh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 60Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.3/Kh107. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá thực trạng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực tại Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Trà Vinh tỉnh Trà Vinh thời gian qua và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho BQLKKT tỉnh Trà Vinh trong thời gian tới.