Tác giả: Thái Tín Thực; TS. Nguyễn Văn Nguyện (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 98Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 362.11/ Th506. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu lý luận và thực tiễn việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập để xây dựng giải pháp nhằm thúc đẩy thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các cơ sở y tế Công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.