Tác giả: Nguyễn Hoàng Quốc; TS. Vũ Minh Tâm (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 83Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.3/ Qu451. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá thực trạng chất lượng nguồn nhân lực (NNL); từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng NNL tại Kho bạc Nhà nước (KBNN) Sóc Trăng trong thời gian tới.