Tác giả: Trần Cung Vàng; TS. Phạm Văn Tài (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 76Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 352.4/ V106. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích cơ sở lý thuyết và thực trạng công tác QLNN đối với hoạt động XDCB bằng nguồn vốn ngân sách công trên địa bàn huyện An Minh, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình QLNN đối với HĐ ĐTXDCB bằng nguồn vốn ngân sách (NS) trên địa bàn huyện An Minh.