Tác giả: Lê Xuân Hòa; TS. Lê Long Hậu (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 85Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 368.4/ H401. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chính của đề tài phân tích tình hình quản lý thu - chi quỹ BHXH, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp tăng cường quản lý thu - chi quỹ BHXH, góp phần sử dụng hiệu quả quỹ BHXH trong thời gian tới.