Tác giả: Châu Thanh Sang; TS. Lê Quang Thông (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 74Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 339.40959797/ S106. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá thực trạng nghèo, nguyên nhân dẫn đến nghèo tại huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2015 - 2017. Phân tích kết quả thực hiện công tác giảm nghèo của nông hộ trong thời gian qua. Đề xuất hàm ý chính sách nhằm giảm nghèo của nông hộ trong thời gian tới tại huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.