Tác giả: Nguyễn Thanh Hào; TS. Phan Văn Đàn (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 76Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 362.14/ H108. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở xác định và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng KCB tại các trạm y tế trên địa bàn huyện huyện Vũng Liêm, Từ đó đưa ra các hàm ý chính sách nhằm nâng cao chất lượng KCB tại các trạm y tế trên địa bàn huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.