Tác giả: Nguyễn Thị Út Mến; TS. Diệp Thanh Tùng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 73Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.3/ M254. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ đáp ứng yêu cầu công việc của cán bộ, công chức quản lý Nhà nước về kinh tế, đề xuất giải pháp để nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu công việc của cán bộ công chức quản lý Nhà nước về kinh tế cấp huyện.