Tác giả: Tiêu Thanh Tân; TS. Trần Minh Hải (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 92Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 307.720959786/ T121. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở làm rõ cơ sở lý luận và phân tích thực trạng về xây dựng NTM trên địa bàn các xã huyện Tiểu Cần hiện nay, từ đó đưa ra phương hướng và các giải pháp nhằm xây dựng thành công xã NTM kiểu mẫu huyện Tiểu Cần trong thời gian tới.