Tác giả: Thạch Năng, PGS. TS. Nguyễn Hữu Đặng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 77Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.8342/ N116. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng tình hình người dân tham gia BHXH tự nguyện tại huyện Trà Cú, xác định và đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia BHXH tự nguyện, từ đó đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm khuyến khích người dân tham gia BHXH tự nguyện góp phần đảm bảo an sinh lâu dài cho người dân sau khi hết tuổi lao động tại huyện Trà Cú.