Tác giả: Nguyễn Văn Mến; TS. Phạm Văn Tài (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 74Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.4012/ M254. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu của đề tài là Hoạch định chiến lược kinh doanh của Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Vạn Thành đến năm 2023.

Mục tiêu cụ thể:

- Hệ thống hóa các cơ sở lý luận về hoạch định chiến lược kinh doanh;

- Phân tích các yếu tố môi trường bên trong, bên ngoài tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Xây dựng các chiến lược kinh doanh cho Công ty;

- Lựa chọn chiến lược và giải pháp thực hiện chiến lược cho Công ty đến năm 2023.