Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Thủy; PGS. TS. Nguyễn Văn Sĩ (Người hướng dẫn Khoa học).

Trường ĐH Kinh tế TP. HCM. Năm: 2012

Mô tả: 70Tr, kích thước: 21x29 cm

Số định danh: 332.1 Th523. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:

Hệ thống hoá những vấn đề cơ bản về dịch vụ Ngân hàng, xác định những nhân tố tác động đến quá trình phát triển sản phẩm dịch vụ Ngân hàng, chỉ ra những cơ hội, thách thức đối với quá trình phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng ở nước ta hiện nay.

Đánh giá đúng thực trạng phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng tại NHNo & PTNT Chi nhánh Vĩnh Long trong thời gian qua, nêu lên những thành tựu đạt được, chỉ ra những tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại. Từ đó đề xuất những giải pháp có tính khả thi để phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng tại NHNo & PTNT VN nói chung và của NHNo & PTNT Chi nhánh Vĩnh Long nói riêng.

Register to read more ...