Tác giả: Phan Hồng Dẫn; PGS. TS. Võ Thành Danh (Người hướng dẫn Khoa học).

Trường ĐH Cần Thơ. Năm: 2012

Mô tả: 81Tr, kích thước: 21x29 cm

Số định danh: 658.5 D121. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:

Mục tiêu chung

Đề tài được nghiên cứu nhằm phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các DNNVV trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Qua đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của các DNNVV trong giai đoạn sắp tới.

Mục tiêu cụ thể

Từ mục tiêu tổng quát của luận văn, mục tiêu cụ thể được thể hiện qua:

- Đánh giá thực trạng của các DNNVV tại tỉnh Trà Vinh trong thời gian qua.

- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các DNNVV tại tỉnh Trà Vinh.

- Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của các DNNVV tại tỉnh Trà Vinh.

Register to read more ...