Tác giả: Trần Thị Kim Loan; GVC. TS. Ngô Thị Ánh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 76Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.12/ L406. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ tại BIDV Trà Vinh:

- Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về sản phẩm thẻ;

- Phân tích thực trạng rủi ro và các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro trong kinh doanh thẻ tại BIDV Trà Vinh giai đoạn 2016-2018;

- Đề xuất giải pháp để hạn chế tối đa những rủi ro xảy ra trong hoạt động kinh doanh thẻ tại BIDV Trà Vinh.