Tác giả: Hồ Thị Bé Nhi; TS. Trương Thị Bé Hai (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 76Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 368.382/ Nh300. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích đánh giá thực trạng về BHYT, xác định những thuận lợi, khó khăn, hạn chế trong việc vận động nhân dân tham gia BHYT tự nguyện. Đề xuất giải pháp tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BHYT, nhằm tăng tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn thành phố Trà Vinh.