Tác giả: Phạm Văn Khánh; TS. Nguyễn Ngọc Ẩn (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 70Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 302.35/ Kh107. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở lý thuyết về văn hóa doanh nghiệp đánh giá thực trạng văn hóa doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Trà Vinh giai đoạn 2014-2018, để từ đó đề xuất những giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện Văn hóa doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Trà Vinh.