Tác giả: Phạm Văn Mạnh; PGS. TS. Lê Nguyễn Đoan Khôi (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 70Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.8/ M107. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng sản xuất tiêu thụ và kênh phân phối tiêu thụ sản phẩm dừa sáp tại Huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh; từ đó, đề xuất một số giải pháp hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm dừa sáp, nâng cao hiệu quả kinh tế cho nông hộ trồng dừa sáp tại huyện Cầu Kè tỉnh Trà Vinh.