Tác giả: Bùi Thị Phương; TS. GVC. Ngô Thị Ánh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 90Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.83/ Ph561. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của BIDV Trà Vinh, chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân của các hạn chế đó. Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của BIDV Trà Vinh với các NHTM khác trên địa bàn trong thời gian tới.