Tác giả: Lê Thị Hồng Châu;  TS. Nguyễn Thanh Liêm (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 59Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 368.32/ Ch125. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích, đánh giá thực trạng về thu hút tham gia BHNT BIDV Metlife tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm tăng số lượng người dân mua BHNT BIDV Metlife trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.