Tác giả: Trần Văn Liệt; TS. Trần Lê Đăng Phương (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 60Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 347.597/ L308. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài tập trung phân tích các quy định của pháp luật về kiểm sát hoạt động trả lại đơn khởi kiện của Viện kiểm sát nhân dân. Thông qua phân tích thực tiễn áp dụng các quy định pháp luật về kiểm sát trả lại đơn khởi kiện sẽ làm rõ những bất cập, hạn chế hiện nay. Người viết đề xuất một số kiến nghị để hoàn thiện các quy định pháp luật về kiểm sát hoạt động trả lại đơn khởi kiện của Viện kiểm sát nhân dân.